Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyZapytanie Ofertowe na „Wykonanie usługi renowacji podłogi drewnianej z desek o powierzchni 235 m2 na sali gimnastycznej Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I            POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy ,,Prawo zamówień publicznych”.

 

II         ZLECENIODAWCA

 

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

80 – 314 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 244

REGON          220096828

NIP            584 255 98 22

 

III      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie usługi renowacji podłogi drewnianej z desek              o powierzchni235 m2na sali gimnastycznej Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej”.
 2. Zakres prac w ramach wykonania usługi obejmuje:

a)    cyklinowanie podłogi oraz drobne prace naprawcze tej podłogi,

b)   gruntowanie podłogi po cyklinowaniu,

c)    dwukrotne malowanie podłogi lakierem antypoślizgowym, przeznaczonym do podłóg drewnianych w szkolnych salach gimnastycznych o dużej intensyfikacji użytkowania.

 1. Zakres prac nie obejmuje przygotowania sali do renowacji

a)    demontażu i montażu listew przypodłogowych,

b)   usunięcia sprzętu sportowego,

c)    demontażu i montażu urządzeń i sprzętu.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Okres gwarancji na powłokę lakierniczą oraz kształt podłogi: 12 miesięcy, licząc od dnia wykonania usługi.

 

IV       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 do dnia 05 sierpnia 2011 roku.

 

V          OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej;

Spełnienie w/w warunku oceniane będzie na podstawie załączonego aktualnego odpisu                 z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

b)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

Spełnienie w/w warunku oceniane będzie na podstawie dołączonego wykazu wykonanych usług renowacji podłóg drewnianych, polegających na cyklinowaniu i lakierowaniu w okresie 1 roku kalendarzowego wg załączonego wzoru.

 1. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą dokonać we własnym zakresie, pomiarów i oceny powierzchni przewidzianej do renowacji.
 2. Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców, którzy:

a)    złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik  prowadzonego postępowania,

b)   nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego dokumenty zawierające błędy.

 1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

a)    treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b)   wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

c)    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

 

VI       WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Wykaz usług renowacji podłóg drewnianych, polegających na cyklinowaniu i lakierowaniu w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

 

VII    TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej do dnia 1 lipca 2011 r. do godz. 12.00, lub przesłać mailem w formie elektronicznej na adres: biuro@gokf.gda.pl, lub przesłać pocztą na adres: 80 – 314 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 244.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, za oferty złożone po terminie uważa się oferty doręczone Zamawiającemu po terminie określonym w ust.1.
 4. Oferent może, przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

VIII   KRYTERIA OCENY OFERTY

 

 1. Jedynym  kryterium oceny oferty jest cena.
 2. Oferta powinna określać cenę netto i brutto (z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje) za wykonanie usługi polegającej na renowacji 1 m2 powierzchni objętej przedmiotem zamówienia.
 3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                         z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
 4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
 5. W przypadku, gdy cena najniższej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach. Wykonawcy mogą złożyć oferty dodatkowe.
 6. Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.

 

IX       INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie.
 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

X           OSOBY DO KONTAKTÓW

 

Andrzej Wypasek – Wicedyrektor ds. administracyjno-gospodarczych

e-mail   biuro@gokf.gda.pl

tel. 058 346 03 03, 058 344 06 38

80-314Gdańsk, Al. Grunwaldzka 244

 

Załącznik do zapytania ofertowego „Wykonanie usługi renowacji podłogi drewnianej z desek o powierzchni 235 m2 na sali gimnastycznej Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG RENOWACJI PODŁÓG DREWNIANYCH, POLEGAJĄCYCH NA CYKLINOWANIU I LAKIEROWANIU W OKRESIE 1 ROKU.

 

Lp.

Miejsce wykonania

Okres realizacji

Zakres prac

Ilość zrealizowanych m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do pobrania:
Oferta Sala Gimnastyczna (45.32 KB)


Data publikacji: 21.06.2011 14:43
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne