Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyZAPYTANIE OFERTOWE - „TROFEA SPORTOWE- WYKONANIE I DOSTAWA”

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy ,,prawo zamówień publicznych”.
 2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Oferenta części zamówienia podwykonawcom.

II. ZLECENIODAWCA

       Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, 80 – 314 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 244

       REGON  220096828   ;   NIP          584 255 98 22

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia są trofea sportowe: puchary, statuetki, plakietki i medale.
 1. Planowana wartość zakupów od stycznia do grudnia 2017 r.: 40 000,00 zł.
 1. Największe znaczenie kosztowe dotyczy następujących artykułów:

a)      Puchary w ilości około 140 kompletów (A,B,C,D) w następujących wielkościach:

- „A”-kielich ≥Ø140mm-wys. ≥43 cm,

- „B”-kielich ≥Ø120mm-wys. ≥40 cm,

- „C”-kielich ≥Ø120mm-wys. ≥37 cm,

- „D”-kielich ≥Ø100mm-wys. ≥34 cm,

b)      Plakietki na pucharach wklejane, metalowe z grawerką lub nadrukiem według   zamówienia,

c)      Medale metalowe - razem około 9000 szt. :

- o średnicy Ø 70 mm – około 500 szt.,

- o średnicy Ø 50 mm – około 4 000 szt.,

- o średnicy Ø 40 mm – około 1 500 szt.,

- o średnicy Ø 35 mm – około 3 000 szt.,

d)      Do każdego medalu - wstążka (szer. 2 cm) + AWERS - emblemat metalowy       wklejany + REWERS - stiker wklejany - folia (nadruk).

 1. Statuetki różnych dyscyplin sportowych w ilości około 100 szt. .
 2. W ofercie prosimy uwzględnić koszt wykonania nadruku (grawerki) na pucharach, statuetkach, plakietkach i medalach.
 3. Realizacja zamówienia będzie przebiegała zgodnie z umową, która jest nieodłączną częścią zapytania ofertowego – Załącznik nr 1.

Termin składania ofert:

 1. Ofertę należy przesłać mailem na adres: m.domaros@gokf.gda.pl do dnia 12.12.2016 r. do godz. 10.00
 2. Oferty złożone po terminie określonym w ust.1 nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może zmienić lub wycofać ofertę złożoną przed terminem do składania ofert.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają:

a)   uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności. Spełnienie                  ww. warunków oceniane będzie na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej                  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej.

c)   wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat przed datą wszczęcia postępowania usług branżowych w obszarze zapytania ofertowego jak również dokonania związane               z faktyczną realizacją projektów, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy               w tym okresie.

d)  dokumenty potwierdzające, że usługi wykonane zostały z należytą starannością (referencje, opinie).

e)   niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

f)   wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat                   ich kwalifikacji, a także przewidywanego zakresu wykonywanych przez nich czynności do zapytania ofertowego.

g)  oświadczenie o akceptacji warunków umowy – załącznik nr 1.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

     Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej podając ceny artykułów       

     wymienionych w dz. III, pkt. 3.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY

 

 1. Cena (w cenie należy uwzględnić):

a)   wartość trofeów sportowych netto,

b)  obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

 1. W ofercie należy określić:

a)   pięć konkretnych katalogowych kompletów pucharów (kielich metalowy, podstawa kamienna) o wyraźnie zróżnicowanym wzornictwie w następujących wielkościach:

- „A”-kielich ≥Ø140mm-wys. ≥43 cm,

- „B”-kielich ≥Ø120mm-wys. ≥40 cm,

- „C”-kielich ≥Ø120mm-wys. ≥37 cm,

- „D”-kielich ≥Ø100mm-wys. ≥34 cm,

b)  procentową wielkość upustu w odniesieniu do cen katalogowych asortymentu.

 1. Poziom merytoryczny i formalny przygotowanej oferty – zgodność z zapytaniem ofertowym pkt. III. 1-6.
 2. Warunki realizacji zamówienia oraz reklamacji zgodne z § 2 Umowy.
 1. Mile widziane będą referencje wskazujące na profesjonalną obsługę firm, stowarzyszeń i klubów sportowych w zakresie dostarczania trofeów sportowych.
 2. Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.
 1. W przypadku, gdy cena najniższej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający                  może przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół                 o przeprowadzonych negocjacjach. Wykonawcy mogą złożyć oferty dodatkowe.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

      Termin realizacji zamówienia: styczeń - grudzień 2017 r.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie.
 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.   Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 3. Wybrany Oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji poufności, której treść zamieszczona zostanie w umowie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

IX. OSOBY DO KONTAKTÓW.

Magdalena Domaros

e-mail: m.domaros@gokf.gda.pl

tel. 058 346 03 03

PLIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe 2017 - trofea sportowe (100.86 KB)

Umowa - trofea sportowe (34.11 KB)


Data publikacji: 01.12.2016 09:27
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne