Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - konserwacja i pielęgnacja nawierzchni na boiskach sportowych

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERRTY

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni w roku 2016 na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdańsk”.

 

 

           Zawiadamiam, że w dniu 12 maja 2016 r. o godz. 09:30 zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w przetargu w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej w Gdańsku  odbyło się otwarcie ofert.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert z jedną stawką VAT:

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Termin wykonania pojedynczej konserwacji                    od daty zlecenia wykonania usługi.

Liczba pkt w kryterium ceny

Liczba pkt
w kryterium terminu

1

SOBIBAR               Bartosz Sobieraj                                   ul. A. Krajowej 3/13                     19-400 Olecko

125 343,06 zł

10 dni

91

5

2

GARDEN PARTNER                      Łukasz Kawski                                Czaple 52,                           87-214 Płużnica

120 077,40 zł

10 dni

95

5

3

Firma Wielobranżowa Magdalena Łach                ul. Kościuszki 75                   07-411 Rzekuń

110 000,00 zł

10 dni

Nie podlega ocenie

Nie podlega ocenie

 

Odrzucono oferty Wykonawców:

 

Firma Wielobranżowa Magdalena Łach

ul. Kościuszki 75

07-411 Rzekuń

 

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie: Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu wskazanych w rozdz. XII SIWZ. Zamawiający wymagał, aby podawana przez Wykonawcę cena oferty uwzględniała wszystkie zobowiązania, była podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Wykonawca co prawda wskazał w swej ofercie cenę usług konserwacji nawierzchni  ze sztucznej trawy oraz nawierzchni poliuretanowej w PLN cyfrowo i słownie oraz wyodrębnił należny podatek VAT, aczkolwiek Wykonawca przy obliczaniu ceny zastosował nieprawidłową stawkę VAT   w wysokości 23%.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. 2008  Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) usługi polegające na utrzymaniu w czystości murawy boiska wykonanego z tworzywa sztucznego wykonywane specjalistycznym sprzętem polegające na szczotkowaniu powierzchni boiska, uzupełnianiu granulatu na murawie i usuwaniu jego nadmiaru, przewietrzaniu i wykonaniu dekompresji, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 81.29.12.0 „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu”.

Art. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535) stanowi, iż towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione                   w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane                 za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Z powyższego wywieść można, iż dla oceny, jaką stawką podatku winny być opodatkowane usługi będące przedmiotem zamówienia, konieczne jest odwołanie się do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze do tej ustawy powołują symbole statystyczne. Z załącznika                Nr 3, poz. 174 do ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 81.29.12.0 są opodatkowane stawką podatku w wysokości 8% (przy uwzględnieniu zmian wymienionych w art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług). W związku z powyższym skonstatować należy, iż Wykonawca stosując nieprawidłową stawkę VAT w wysokości 23%,                                a w konsekwencji podając niewłaściwą cenę brutto za świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia błędnie obliczył cenę, co stanowi przyczynę bezwzględnego odrzucenia oferty Wykonawcy na mocy art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Obowiązek odrzucenia oferty w razie niezastosowania przez Wykonawcę właściwej stawki VAT został potwierdzony w orzecznictwie Sądu Najwyższego, wyrok z dnia 20 października 2011 r. sygn. akt III CZP 52/11 i III CZP 53/11.

Zastrzec przy tym należy, iż niezastosowanie przez Wykonawcę właściwej stawki VAT nie podlega poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku z dnia                          01 kwietnia 2010 r. (KIO/UZP 329/10). Nie można bowiem zakwalifikować niezastosowania właściwej stawki VAT jako oczywistej omyłki, której poprawienie nie będzie prowadziło do istotnej zmiany w treści oferty.

 

Nadto, nawiązując do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 18 marca 2010 r. (KIO/UZP 233/10) skonstatować należy, iż nie jest możliwa zmiana błędnej stawki VAT w drodze wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyroku tym uznano, iż: „instytucja składania wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 p.z.p. nie może prowadzić do obejścia prawa, co oznacza, że nie jest dopuszczalne udzielenie wyjaśnień, które w konsekwencji prowadziłyby do zmiany treści oferty w takim zakresie, że nie mieściłby się w kategorii omyłek nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.”  Nie ulega wątpliwości, iż modyfikacja stawki podatku od towarów i usług z 23% do 8% w drodze wyjaśnień doprowadziłaby do istotnych zmian w treści oferty, wobec czego zastosowanie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie jest niedopuszczalne.

W związku z powyższymi okolicznościami, Zamawiający był zobligowany do odrzucenia oferty Wykonawcy.

 

Informacja o wyborze wykonawcy.

Zamawiający – Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej w Gdańsku działając na podstawie
art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych  informuje, że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Garden Partner
Łukasz Kawski

Czaple 52

87-214 Płużnica

 

Uzasadnienie.

Wyżej wymieniony wykonawca zaoferował najniższą cenę realizacji przedmiotu zamówienia i zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ otrzymał największą liczbę punktów – 100 pkt.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 94 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,  informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta po 23 maja 2016 r.

                                             

                                                                                 Z poważaniem,

 

 

Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej

Beata Skoczek

 

Gdańsk, dnia 19 maja 2016 r.

Pliki do pobrania:

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERRTY (127.82 KB)


Data publikacji: 19.05.2016 15:16
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne