Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyINFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia - Konserwacja Boisk

ZAWIADOMIENIE 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERRTY

 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni w roku 2015 na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdańsk”.

 

 

 

 Informujemy, że łączna szacowana wartość zamówienia brutto wynosi 155 423,34 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy zł 34/100). W tym:

  1. Konserwacja sztucznej trawy: 141 610 m2 x 0,54 zł = 76 469,40 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć zł 40/100)
  2. Konserwacja poliuretanu: 48 737 m2 x 1,62 zł = 78 953,94 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy zł 94/100).

                         

      Do dnia 24 kwietnia 2015 r., do godz. 09:00 wpłynęła jedna oferta, która zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w przetargu została otwarta w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej o godzinie 09.30, w obecności Komisji Przetargowej.  Na otwarciu ofert był obecny przedstawiciel wykonawcy składającego ofertę.

 

 


   

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Sztuczna trawa

Poliuretan

Cena całościowa

 

usługi brutto

Cena oferty netto

Cena oferty brutto

 Cena oferty netto

 Cena oferty brutto

1

Garden Partner 

Łukasz Kawski Czaple 52

87-214 Płużnica

0,46 zł/m2

0,50 zł/m2

70805,00 zł

1,07 zł/m2

1,16 zł/m2

56534,92 zł

127 339,92 zł

                                                                                           

 

Informacja o wyborze wykonawcy

 

Zamawiający – Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych  informuje, że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę.

 

Garden Partner  Łukasz Kawski

87-214 Płużnica, Czaple 52

 

Uzasadnienie. 

 

Wyżej wymieniony wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę realizacji przedmiotu zamówienia i zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 94 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta po 03 maja 2015 r.

 

 

Dyrektor 

Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej  Jacek Sawicki

 

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2015 r.

 

KLIKNIJ TUTAJ (211.72 KB)


Data publikacji: 29.04.2015 10:17
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne