Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyOGŁOSZENIE PRZETARGU NA KONSERWACJĘ BOISK - GMINA GDAŃSK

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni w roku 2015 na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdańsk.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 16 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni (wykonanej z sztucznej trawy oraz poliuretanu) w roku 2015 na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdańsk.
2. Szacunkowa łączna powierzchnia boisk sportowych ze sztucznej trawy wynosi 70 8050 m², a boisk o nawierzchni poliuretanowej 48 737 m².
3. Konserwacja boisk z nawierzchnią ze sztucznej trawy wykonywana będzie dwa razy w roku.
Konserwacja boisk z nawierzchnią poliuretanową wykonywana będzie co najmniej raz w roku.
Liczba boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdańsk objętych przedmiotem zamówienia wraz z ich lokalizacją, dokładną powierzchnią oraz rodzajem nawierzchni wraz z rodzajem wypełnienia jest określona w Załączniku nr 8 do SIWZ.
4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy z zakresu konserwacji i pielęgnacji boisk sportowych w zależności od rodzaju powierzchni zostały określone w Załączniku nr 6 do SIWZ.

II. Osoby do kontaktu:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
imię i nazwisko Andrzej Wypasek
tel. 058 346 03 03
fax. 058 346 03 03
w terminach poniedziałek/czwartek/piątek godz. pomiędzy 09.00 a 15.00

III. Sposób i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie jej treści w poufności do terminu otwarcia ofert.
Na kopercie należy zamieścić następujące informacje:
1. „Świadczenie usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdańsk w roku 2015 - nie otwierać przed 24.04.2015 r. godz. 09.30”
2. Nazwa i adres wykonawcy.

IV. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
Oferty należy składać do dnia: 24.04.2015 r. godz. 09.00
w Sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej, Al. Grunwaldzka 244 w Gdańsku.
Oferty zostaną otwarte dnia: 24.04.2015 r. godz. 09.30
Wszelkie szczegółowe informacje oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępne są w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej i na stronie internetowej www.gokf.gda.pl oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl

                                  Dyrektor
                                  Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej
                                  Jacek Sawicki

                                                              Gdańsk, dnia 15 kwietnia 2015 r.


Do pobrania:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - OGŁOSZENIE O PRZETARGU - UTRZYMANIE BOISK (207.91 KB)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SIWZ - UTRZYMANIE BOISK (412.4 KB)


Data publikacji: 15.04.2015 12:27
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne