Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyZAPYTANIE OFERTOWE - „Opracowanie graficzne Poradnika i Planu lekcji”

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy ,,prawo zamówień publicznych”.

2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. ZLECENIODAWCA

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

80 – 314 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 244

REGON: 220096828 ; NIP: 584 255 98 22

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opracowanie graficzne Poradnika i Planu lekcji (koncepcja szaty graficznej, opracowanie graficzne okładki oraz wkładu).

2. Skład (tekst do składu dostarczony zostanie przez Zamawiającego drogą mailową w formacie doc).

3. Łamanie tekstu.

4. Przygotowywanie do druku (w tym naniesienie poprawek po korekcie językowej mającej miejsce po składzie).

5. Druk:

a) „Poradnik”:

- format - A5

- ilość stron - około 20 stron (16 + 4 strony okładki)

- oprawa - zeszytowa

- rodzaj papieru okładki - kreda 250g, folia błysk

- rodzaj papieru wnętrza (wkład) - kreda 150 - 170g

- druk - 4/4

- nakład - 22 000 sztuk

b) Plan lekcji:

- format - A3

- ilość stron - 2 strony

- rodzaj papieru - kreda 150 - 170g (błyszczący)

- druk - 4/4

- nakład - 22 000 sztuk

6. Dostarczenie zamówienia do siedziby Zamawiającego.

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy przesłać mailem na adres: a.wypasek@gokf.gda.pl do dnia 08.12.2014 r. do godz. 10:00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może zmienić lub wycofać ofertę przed terminem do składania ofert.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają:

a) uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności. Spełnienie ww. warunków oceniane będzie na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej.

c) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat przed datą wszczęcia postępowania usług polegających na świadczeniu doradztwa w firmach branżowych w obszarze zapytania ofertowego jak również dokonania związane z faktycznej realizacji projektów, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

d) dokumenty potwierdzające, że usługi wykonane zostały z należytą starannością (referencje, opinie).

e) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

f) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, a także przewidywanego zakresu wykonywanych przez nich czynności do zapytania ofertowego.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić w jęz. polskim, w formie pisemnej podając łączną cenę wymienionych elementów zamówienia w dz. III.

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Cena (w cenie należy uwzględnić):

a) wartość zamówienia netto

b) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT)

2. Poziom merytoryczny i formalny przygotowanej oferty – zgodność z zapytaniem ofertowym pkt. III.

3. Mile widziane będą referencje wskazujące na profesjonalną obsługę firm oraz instytucji w zakresie usług poligraficznych.

W przypadku, gdy cena najniższej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach. Wykonawcy mogą złożyć oferty dodatkowe.

4. Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 23 grudzień 2014 r.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie.

2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

3. Wybrany Oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji poufności, której treść zamieszczona zostanie w umowie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

X. OSOBY DO KONTAKTÓW.

Andrzej Wypasek – Wicedyrektor ds. Organizacyjnych

e-mail: a.wypasek@gokf.gda.pl  

tel. 058 346 03 03

DO POBRANIA:

Kliknij-pobierz - ZAPYTANIE OFERTOWE (pdf) (143.39 KB)

Kliknij-pobierz - PRZEWODNIK DLA DZIECI (pdf) (4 MB)

Kliknij-pobierz - PLAN LEKCJI (pdf) (314.82 KB)

Kliknij-pobierz: LOGO.ZIP (3.58 MB)


Data publikacji: 03.12.2014 09:18
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne