Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyZAPYTANIE OFERTOWE - SMOCZE ŁODZIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy ,,prawo zamówień publicznych”.

2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

                          

II. ZLECENIODAWCA

 

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

80 – 314 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 244

REGON:  220096828   ;   NIP:  584 255 98 22

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Smocze łodzie  2 sztuki.

Smocza łódź standardowa 20-sto osobowa, kolor kadłuba czerwony, wykonana z materiałów i tkanin szklanych, żywic poliestrowych i pianki PVC 8 mm, wykończona drewnem mahoniowym.
Łódź powinna posiadać pełne wyposażenie, na które składa się:

- malowana głowa smoka z okuciem,

- malowany ogon smoka z okuciem,

- wiosło sterowe z drewna jesionowego,

- jarzmo wiosła sterowego,

- siedzisko bębniarza

- bęben,

- uchwyt do mocowania numeru startowego.

Waga łodzi z pełnym wyżej wymienionym wyposażeniem nie może przekraczać 250 kg.

Łodzie powinny spełniać warunki określone przez przepisy IDBF i ICF, które pozwalają na używanie łodzi w oficjalnych zawodach smoczych łodzi rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski.


2. Wiosła do smoczych łodzi polietylenowe z drążkiem aluminiowym o długości 130cm :

25 sztuk - kolor płetwy czarny.

25 sztuk - kolor płetwy czerwony.


3. Kamizelki asekuracyjne kajakowe

Kamizelka nakładana przez głowę lub wsuwana bokiem po rozpięciu bocznych klamer posiadająca wycięcia pod pachami, które nie krępują ruchu przy wiosłowaniu.

Kamizelka jako środek asekuracyjny powinien być zgodny z normą PN-EN ISO 12402-5:2007.

25 sztuk - kolor czarny (rozmiary 4 S, 8 M, 8 L, 5 XL) z białym nadrukiem GOKF

25 sztuk - kolor czerwony (rozmiary 4 S, 8 M, 8 L, 5 XL) z białym nadrukiem GOKF


4. Odbiór zamówienia nastąpi w siedzibie zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie Gdańska.

 Łączna wartość zamówienia brutto nie może przekraczać 50 000,00 zł


IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

1. Ofertę należy przesłać mailem na adres: a.wypasek@gokf.gda.pl lub pocztą na adres: 80 – 314 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 244, lub złożyć w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej do dnia 14.11.2014 r. do godz. 09:00.

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania. W przypadku ofert przesyłanych pocztą za oferty złożone po terminie uważa się oferty doręczone Zamawiającemu po terminie określone w ust.1.

3. Oferent może zmienić lub wycofać ofertę przed terminem do składania ofert,.

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności. Spełnienie ww. warunków oceniane będzie na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

b)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej.

c)    wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat przed datą wszczęcia postępowania usług polegających na świadczeniu doradztwa w firmach branżowych w obszarze zapytania ofertowego jak również dokonania związane z faktycznej realizacji projektów, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

d)   dokumenty potwierdzające, że usługi wykonane zostały z należytą starannością (referencje, opinie).

e)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

f)    wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, a także przewidywanego zakresu wykonywanych przez nich czynności do zapytania ofertowego.

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Ofertę należy sporządzić w jęz. polskim, w formie pisemnej podając łączną cenę wymienionych elementów zamówienia w dz. III. W przypadku dostarczenia oferty pocztą, należy ofertę umieścić w kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Oferenta, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe”.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Cena (w cenie należy uwzględnić):

           a)   wartość zamówienia netto

           b)   obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT)

2. Poziom merytoryczny i formalny przygotowanej oferty – zgodność z zapytaniem ofertowym pkt. III.

3. Mile widziane będą referencje wskazujące na profesjonalną obsługę firm oraz instytucji w zakresie dostarczania smoczych łodzi.

 

W przypadku, gdy cena najniższej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach . Wykonawcy mogą złożyć oferty dodatkowe.

 

4. Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin realizacji zamówienia: 23 grudzień 2014 r.

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie.

2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

3. Wybrany Oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji poufności, której treść zamieszczona zostanie w umowie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

X. OSOBY DO KONTAKTÓW.

 

Andrzej Wypasek – Wicedyrektor ds. Organizacyjnych

e-mail: a.wypasek@gokf.gda.pl

tel. 058 346 03 03  ;  795 422 932

Wersja do pobrania-> ZAPYTANIE OFERTOWE - SMOCZE ŁODZIE (222.43 KB)


Data publikacji: 05.11.2014 20:14
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne