Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyZapytanie ofertowe-Opieka medyczna 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy ,,prawo zamówień publicznych”.
 2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Oferenta części zamówienia podwykonawcom.

II. ZLECENIODAWCA

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

80 – 314 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 244

REGON         220096828

NIP            584 255 98 22

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zabezpieczenia opieki medycznej przez ratownika medycznego wraz z podstawowym sprzętem pierwszej pomocy na wszystkich podanych w zleceniu /zamówieniu/ imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz udzielenie pierwszej pomocy medycznej i opieki osobom, które tego będą wymagały do czasu przejęcia opieki przez inne do tego upoważnione osoby podczas imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej na terenie miasta Gdańska.
 2. Planowana wartość zamówienia od stycznia do grudnia 2014 r.: 36 000,00 zł.
  1. Przewidywana ilość imprez w ciągu całego 2014 roku:         około 300 imprez.
  2. Przewidywana ilość imprez w ciągu jednego dnia: od 1 imprezy do 4 imprez.
  3. Przewidywana ilość godzin przypadająca na jedną imprezę: od 3 godz. do 5 godz.
  4. Realizacja umowy będzie następować na podstawie odrębnych zleceń, sporządzanych w formie pisemnej w terminach umożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z kalendarzem imprez Zamawiającego. Każdorazowo obowiązywać będą ceny jednostkowe zawarte w ofercie.

Termin składania ofert:

 1. Ofertę należy przesłać mailem na adres: a.wypasek@gokf.gda.pl lub pocztą na adres:           80 – 314 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 244, lub złożyć w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej do dnia 03.01.2014 r. do godz. 12.00
 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania. W przypadku ofert przesyłanych pocztą za oferty złożone po terminie uważa się oferty doręczone Zamawiającemu po terminie określone w ust.1.
 3. Oferent może zmienić lub wycofać ofertę przed terminem do składania ofert,.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności. Spełnienie ww. warunków oceniane będzie na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

b)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie                      do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu             do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione              nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej.

c)    wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed datą wszczęcia postępowania usług polegających na świadczeniu doradztwa w firmach branżowych w obszarze zapytania ofertowego jak również dokonania związane z faktycznej realizacji projektów, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

d)   dokumenty potwierdzające, i usługi wymienione zostały z należytą starannością (referencje, opinie).

e)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

f)    wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, a także przewidywanego zakresu wykonywanych przez nich czynności do zapytania ofertowego.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej podając ceny usług wymienionych w dz. III, pkt. 1 (cena brutto za 1 godzinę zegarową). W przypadku dostarczeniu oferty pocztą, należy ofertę umieścić w kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Oferenta, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe”.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY

 1. Cena (w cenie należy uwzględnić):

a)    wartość usługi netto,

b)   obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

 1. Poziom merytoryczny i formalny przygotowanej oferty – zgodność z zapytaniem ofertowym pkt. III. 1.
 1. Mile widziane będą referencje wskazujące na profesjonalną obsługę firm, stowarzyszeń i klubów sportowych w zakresie zabezpieczenia opieki medycznej przez ratownika medycznego.

W przypadku, gdy cena najniższej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.                      Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach. Wykonawcy mogą złożyć oferty dodatkowe.

 1. Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: styczeń - grudzień 2014 r.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie.
 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.                                    Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 3. Wybrany Oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji poufności, której treść zamieszczona zostanie w umowie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego              bez podania przyczyny.

IX. OSOBY DO KONTAKTÓW.

 1. Andrzej Wypasek – Wicedyrektor ds. Administracyjno-gospodarczych

e-mail: a.wypasek@gokf.gda.pl

tel. 058 346 03 03  ;  795 422 932


Data publikacji: 19.12.2013 15:08
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne