Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
Partnerzy











Przetarg na świadczenie usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni na boiskach sportowych

OGŁOSZENIE  PRZETARGU

 

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej ogłasza przetarg nieograniczony na

świadczenie usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni  na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdańsk w roku 2013.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 16 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

I. Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni (wykonanej z sztucznej trawy oraz poliuretanu) w roku 2013 na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdańsk.
  2. Szacunkowa łączna powierzchnia boisk sportowych ze sztucznej trawy wynosi56 490 m², a boisk o nawierzchni poliuretanowej29897 m².
  3. Konserwacja boisk z nawierzchnią ze sztucznej trawy wykonywana będzie dwa razy w roku. Konserwacja boisk z nawierzchnią poliuretanową wykonywana będzie co najmniej raz w roku. Liczba boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdańsk objętych przedmiotem zamówienia wraz z ich lokalizacją, dokładną powierzchnią oraz rodzajem nawierzchni wraz z rodzajem wypełnienia jest określona w Załączniku nr 7 do SIWZ.
  4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy z zakresu konserwacji i pielęgnacji boisk sportowych w zależności od rodzaju powierzchni zostały określone w Załączniku nr 6 do SIWZ.

 

II. Osoby do kontaktu:

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

imię i nazwisko             Jacek Sawicki 

tel.                               058 346 03 03

fax.                              058 346 03 03

w terminach                 poniedziałek/czwartek/piątek godz. pomiędzy 09.00 a 15.00       

III. Sposób i termin złożenia oferty.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie jej treści w poufności do terminu otwarcia ofert.

Na kopercie należy zamieścić następujące informacje:

1.„Świadczenie usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdańsk w roku 2013 - nie otwierać przed 26.04.2013 r. godz. 09.00”

2.Nazwa i adres wykonawcy.

 

IV. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia: 26.04.2013 r. godz. 08.30

w Sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej, Al. Grunwaldzka 244 w Gdańsku.

Oferty zostaną otwarte dnia: 26.04.2013 r. godz. 09.00

 

 

 

Wszelkie szczegółowe informacje oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępne są w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej i na stronie internetowej www.gokf.gda.pl            oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej

Jacek Sawicki

 

Gdańsk, dnia 18 kwietnia 2013 r.


Data publikacji: 18.04.2013 13:40
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne