Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Dostawę fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z osprzętem”.

Informujemy, że do dnia 13 grudnia 2012 r. do godz. 08:00 wpłynęły dwie oferty, które zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w przetargu zostały otwarte w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej o godzinie 08.30, w obecności Komisji Przetargowej. Przedstawiciele wykonawców składających oferty nie byli obecni.

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy    Cena brutto  Liczba pkt wg 
kryterium ceny
1.
SIAL Spółka Jawna  W. Kimber, B Kimber 71 – 531 Szczecin, ul. Boguchwały 1
tel.: 691 485 499  ;  fax. 91 421 15 05
127 858,00 zł 93,80
2.
„AGRO-SIEĆ”  Spółka z o.o. 86 – 200 Chełmno, Ul. Przemysłowa 6
tel. /fax 59 811 50 86
119 925,00 zł 100,00


Informacja o wyborze wykonawcy
Zamawiający – Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych  informuje,  że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę:

„AGRO-SIEĆ”  Spółka z o.o. 86 – 200 Chełmno, Ul. Przemysłowa 6

Uzasadnienie
Wyżej wymieniony wykonawca zaoferował najniższą cenę realizacji przedmiotu zamówienia i zgodnie z 17 punktem  SIWZ otrzymał największą liczbę punktów – 100,00 pkt.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 94 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego będzie zawarta 14 grudnia 2012 r.


Data publikacji: 13.12.2012 14:40
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne