Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyOGŁOSZENIE PRZETARGU Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z osprzętem.

OGŁOSZENIE  PRZETARGU

 

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z osprzętem.

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych            (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 16 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

I. Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z osprzętem.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczno – użytkowa stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ.

 

II. Osoby do kontaktu:

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

imię i nazwisko             Andrzej Wypasek 

tel./fax                         58 346 03 03

T-mobile                      795 422 932

w terminach                 od poniedziałku do piątku, w godz. pomiędzy 09.00 a 15.00        

III. Sposób i termin złożenia oferty.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie jej treści w poufności do terminu otwarcia ofert.

Na kopercie należy zamieścić następujące informacje:

 „Oferta na dostawę ciągnika komunalnego z osprzętem ” oraz „Nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.

 

IV. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia: 13.123.2012 r. godz. 08.00

w Sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej, Al. Grunwaldzka 244 w Gdańsku.

Oferty zostaną otwarte dnia: 13.12.2012 r. godz. 08.30

 

 

 

Wszelkie szczegółowe informacje oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępne są w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej i na stronie internetowej www.gokf.gda.pl            oraz na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl

 

 

 

Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej

Jacek Sawicki

 

 

 Gdańsk, dnia 03 grudnia 2012 r.

Dokumenty do pobrania:

1.

SIWZ_GOKF_CIĄGNIK_ (292.88 KB)

2.

zal__nr_1_do_SIWZ_formularz_oferty (286.91 KB)

3.

zal__nr_2_do_SIWZ_specyfikacja_techni (206.52 KB)

4.

zal__nr_3_do_SIWZ_oswiadczenie_o_spel (172.82 KB)

5.

zal__nr_4_do_SIWZ_oswiadczenie_o_brak (100 KB)

6.

zal__nr_5_do_SIWZ__oswiadczenie_w_zak (176.08 KB)

7.

zal__nr_6_do_SIWZ_oswiadczenie_dot__h (124.92 KB)

8.

zal__nr_7_do_SIWZ__istotne_postanowie (181.89 KB)


Data publikacji: 03.12.2012 17:16
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne