Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyXII EDYCJA GDAŃSKICH MIĘDZYGIMNAZJALNYCH ZAWODÓW W PŁYWANIU

REGUKAMIN

Zawody odbędą się 04.12.2015r. (piątek) na pływalni 25 metrowej MOSiR w Gdańsku – Chełmie ul. Chałubińskiego 13
rozgrzewka godz. 8:30 - 9.00
zawody godz. 9.15 - 13.00 

III. Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie odpowiadający następującym wymogom :
1.Niezrzeszeni w PZP.
2.Urodzeni w roku: 2000, 2001, 2002.
3. Zgłoszeni do zawodów przez szkoły.
4. Uczeń ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz sztafetach.
5. Drużyna może zawierać maksymalnie 36 uczniów ( 12 z każdego rocznika ).

IV. Zasady finansowania
1. Koszty udziału pokrywają szkoły uczestniczące
2. Opłata startowa wynosi 8,00 zł od zawodnika, płatne przed zawodami przedstawicielowi Gdańskiego Klubu Żeglarskiego

V. Konkurencje i nagrody
Nagrodzone będą trzy najlepsze zawodniczki i trzech zawodników oraz drużyny sztafetowe
w każdym roczniku w każdej konkurencji:
Indywidualnie ( każdy rocznik osobno ):
rocz. 2000 (Gimnazjum)
rocz. 2001 (Gimnazjum)
rocz. 2002 (Gimnazjum)

Klasyfikacja drużynowa:
W konkurencjach indywidualnych, w każdym roczniku – pkt. 9,7,6,5,4,3,2,1
Sztafety 4x25 m st. dowolnym w każdym roczniku - pkt. 18,14,12,10,8,6,4,2
Sztafety 4x25 m st. zmiennym w każdym roczniku - pkt. 18,14,12,10,8,6,4,2
Pierwsze trzy miejsca i puchar oraz dyplomy zdobędzie szkoła, której uczniowie uzyskają największą ilość punktów.

PROGRAM ZAWODÓW
dziewczęta chłopcy
1. 25 m st. motylkowym 2. 25 m st. motylkowym
3. 50 m st. grzbietowym 4. 50 m st. grzbietowym
5. 50 m st. dowolnym 6. 50 m st. dowolnym
7. 50 m st. Klasycznym 8. 50 m st. klasycznym
9. 4 x 25 m st. Zmiennym 10. 4 x 25 m st. zmiennym
11 4x25 m st. Dowolnym 12. 4x25 m st. dowolnym
VI. Kierownictwo i komisja sędziowska
1. Komisję sędziowską wyznacza organizator.
2. Naczelnikiem zawodów będzie mgr Marcin Kosiński.

VII. Zgłoszenie do zawodów
1. Zgłoszenie powinno składać się z alfabetycznej listy zawodników wg wzoru 

 Lp.  

 Nazwisko i imię  

 rok ur. 

 numer szkoły 

 konkurencja 

 czas 

2. Zgłoszenie powinno być podpisane przez przedstawiciela szkoły upoważnionego do podejmowania zobowiązań finansowych.
3. Zgłoszenie bez kart startowych należy przesłać na adres:
e-mail: marcinkosinski@gmail.com. oraz kserokopię na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 80-809 Gdańsk, ul. Chałubińskiego 13 lub faxem 300-42-42
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.12.2015 r. godzina 12.00
UWAGA ! Nieterminowe przesłanie zgłoszenia spowoduje ich odrzucenie.

VIII. Odprawa techniczna
Odprawa techniczna odbędzie się dnia 4.12.2015 r. o godz. 8.15
Nauczyciele - opiekunowie drużyn uczestniczących w zawodach obecność obowiązkowa.

IX. Postanowienia końcowe
1. W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP.
2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu
z naczelnikiem zawodów.
3.Podczas pobytu obowiązuje regulamin Pływalni MOSiR.
4. Za opiekę i bezpieczeństwo uczestników w czasie zawodów odpowiadają opiekunowie uczestników zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 31 grudnia 2002 roku, Dz. U. z 2003 roku nr 6 poz. 69 z późniejszymi zmianami.

X. Otrzymują :
1. Wszystkie gimnazja w Gdańsku
2. MOSiR w Gdańsku
3. GOKF w Gdańsku

DO POBRANIA: REGULAMIN I PROGRAM ZAWODÓW PŁYWACKICH (204.17 KB)


Data publikacji: 20.11.2015 12:33
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne