Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyInformacje o Ośrodku

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki

  • Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)
  • Uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 244, Nr XXXV/1124/05 z dnia 17 lutego 2005 r.
  • Statut Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej

Przedmiot działalności

Ośrodek jest publiczną placówką oświatowo- wychowawczą. Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Gdańsk. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Ośrodek realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, sportowe, rekreacyjne i prozdrowotne.


Misja Ośrodka


Misją Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej jest rozwijanie świadomości i wrażliwości wychowanków na zdrowy styl życia oraz kształtowanie postaw i zachowań niezbędnych do twórczego wykorzystania czasu wolnego.

W świecie, w którym technika coraz bardziej oddziaływuje na każdy aspekt życia codziennego, pragniemy wyposażyć wychowanków w nawyk aktywności ruchowej w zgodzie z ich możliwościami i potrzebami. To oni są fundamentem naszego rozwoju, dają nam inspirację, dzielą się swoimi pragnieniami, a my odpowiadając na ich potrzeby staramy się realizować ich oczekiwania.

Inwestując w rozwój intelektualny jak i fizyczny dzieci i młodzieży, pragniemy stworzyć im warunki do samorealizacji i wyżycia się w sporcie. Dajemy im poczucie bezpieczeństwa działając w zgodzie z literą prawa oraz poszanowaniem wolności i godności osobistej.

Wizja Ośrodka

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej jest placówką w której dążymy do ukształtowania młodego człowieka, tak aby zdobytą wiedzę na naszych zajęciach, umiał wcielić w codzienne życie angażując w to również swoje otoczenie.

Atutem wzmacniającym pozycję Ośrodka jest specjalistyczna kadra, dobrze wykształcona, nieustannie doskonaląca swoje umiejętności. Działamy wspólnie wspierając się w realizacji zadań placówki. Chcemy rozwijać i doskonalić środowisko pracy, pozwalające ludziom twórczym i ambitnym na wykorzystanie swojego potencjału do zaspokojenia potrzeb naszych podopiecznych.

Naszym największym wyzwaniem jest obserwacja potrzeb i sprostanie oczekiwaniom stawianym przez wychowanków oraz ich rodziców, a myślą przewodnią są słowa Jana Pawła II:

" Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka".


(2 X 1979, Nowy Jork)

 


Data publikacji: 28.08.2009 09:30
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne