Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
Partnerzy
ZARZĄDZENIE DO POBRANIA KLIKNIJ ( 131.06 KB )


Zarządzenie Nr 269/14
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 05 marca 2014 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 664/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek i zasad odpłatności za korzystanie z obiektów i pomieszczeń
Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej, jednostki organizacyjnej Miasta Gdańska, oraz świadczenie usług przez
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (tekst jednolity z roku 2013: Dz. U.: poz. 595, poz. 645) oraz § 1 pkt 12 Uchwały Nr III/50/2002
Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 roku będącej załącznikiem Nr 1 do Obwieszczenia Rady Miasta Gdańska z
dnia 16 stycznia 2014 roku)
zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu Nr 664/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia
wysokości stawek i zasad odpłatności za korzystanie z obiektów i pomieszczeń Gdańskiego Ośrodka Kultury
Fizycznej, jednostki organizacyjnej Miasta Gdańska, oraz świadczenie usług przez Gdański Ośrodek Kultury
Fizycznej, zmienionego Zarządzeniem Nr 1596/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 października 2010
roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1
„Zatwierdza się następujące stawki odpłatności za korzystanie z obiektów i pomieszczeń Gdańskiego
Ośrodka Kultury Fizycznej oraz za usługi świadczone przez Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej:


STADION - W CHWILI OBECNEJ NIEDOSTĘPNY - W TRAKCIE BUDOWY 

Lp. UŻYTKOWNICY

ODPŁATNOŚĆ
(zł/godz.)

1.

Szkoły publiczne i niepubliczne (podstawowe, gimnazjalne i
ponadgimnazjalne), nie będące jednostkami organizacyjnymi Gminy
Miasta Gdańska; kluby sportowe (do juniora włącznie – 19 lat);
organizacje pozarządowe i rady osiedli/dzielnic działające na rzecz dzieci
i młodzieży lub osób niepełnosprawnych z terenu Gdańska; dzieci i
młodzież do 19 roku życia z pełnoletnim opiekunem życia szkolna z
opiekunem, zamieszkała na terenie Gdańska.

1,- zł

2.

Kluby i stowarzyszenia sportowe – grupy seniorów, rady osiedli/dzielnic
organizujące zajęcia dla dorosłych.

100,- zł
3. Pozostali, w tym – podmioty gospodarcze. min. 150,- zł

BOISKO

Lp. UŻYTKOWNICY

ODPŁATNOŚĆ
(zł/godz.)

1.

Szkoły publiczne i niepubliczne (podstawowe, gimnazjalne i
ponadgimnazjalne), nie będące jednostkami organizacyjnymi Gminy
Miasta Gdańska; kluby sportowe (do juniora włącznie – 19 lat);
organizacje pozarządowe i rady osiedli/dzielnic działające na rzecz dzieci
i młodzieży lub osób niepełnosprawnych z terenu Gdańska; dzieci i
młodzież do 19 roku życia z pełnoletnim opiekunem życia szkolna z
opiekunem, zamieszkała na terenie Gdańska.

1,- zł

2.

Kluby i stowarzyszenia sportowe – grupy seniorów, rady osiedli/dzielnic
organizujące zajęcia dla dorosłych.

65,- zł
3. Pozostali, w tym – podmioty gospodarcze. min. 70,- zł

SZATNIE

Lp. UŻYTKOWNICY

ODPŁATNOŚĆ
(zł/godz.)

1.

Szkoły publiczne i niepubliczne (podstawowe, gimnazjalne i
ponadgimnazjalne), nie będące jednostkami organizacyjnymi Gminy
Miasta Gdańska; kluby sportowe (do juniora włącznie – 19 lat);
organizacje pozarządowe i rady osiedli/dzielnic działające na rzecz dzieci
i młodzieży lub osób niepełnosprawnych z terenu Gdańska; dzieci i
młodzież do 19 roku życia z pełnoletnim opiekunem życia szkolna z
opiekunem, zamieszkała na terenie Gdańska.

1,- zł

2.

Kluby i stowarzyszenia sportowe – grupy seniorów, rady osiedli/dzielnic
organizujące zajęcia dla dorosłych.

20,- zł
3. Pozostali, w tym – podmioty gospodarcze. min. 25,- zł

SALA GIMNASTYCZNA Z SZATNIĄ/SIŁOWNIA Z SZATNIĄ

Lp. UŻYTKOWNICY

ODPŁATNOŚĆ
(zł/godz.)

1.

Szkoły publiczne i niepubliczne (podstawowe, gimnazjalne i
ponadgimnazjalne), nie będące jednostkami organizacyjnymi Gminy
Miasta Gdańska; kluby sportowe (do juniora włącznie – 19 lat);
organizacje pozarządowe i rady osiedli/dzielnic działające na rzecz dzieci
i młodzieży lub osób niepełnosprawnych z terenu Gdańska; dzieci i
młodzież do 19 roku życia z pełnoletnim opiekunem życia szkolna z
opiekunem, zamieszkała na terenie Gdańska.

1,- zł

2.

Kluby i stowarzyszenia sportowe – grupy seniorów, rady osiedli/dzielnic
organizujące zajęcia dla dorosłych.

40,- zł
3. Pozostali, w tym – podmioty gospodarcze. min. 50,- zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Stawki odpłatności wymienione w § 1 zawierają koszty eksploatacyjne i są stawkami brutto.
2. Stawki odpłatności nie dotyczą ogólnodostępnych boisk osiedlowych administrowanych przez Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej.
3. Z opłat zwalnia się szkoły i placówki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Gdańska.”
§ 2
1. Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 664/07 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek i zasad odpłatności za korzystanie z obiektów i pomieszczeń Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej, jednostki organizacyjnej Miasta Gdańska, oraz świadczenie usług przez Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, zmienionego Zarządzeniem Nr 1596/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 października 2010 roku nie zmieniają się.
2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego 2014 roku.
3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego.
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Ewa Kamińska
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

    Projekty GOKF
     
    © Gdańskie Centrum Multimedialne